دوره جمع بندی دین و زندگی کنکور 1400

مباحث :١- علت و معلول ( كلي ) ٢- شناخت انسان ها ( توضيح كلي جهت آشنايي) ٣- سرمايه ها و موانع ٤- معاد
بررسي و تحليل تست هاي كنكور